fbpx

Hankkeet

Huoneteatteri – teatteri huoneessa 2017

Teatteri Jurkka toteutti ”Huoneteatteri – teatteri huoneessa” – yleisötyöhankkeen keväällä 2017. Hanketta tukivat Alfred Kordelinin säätiö ja Taiteen edistämiskeskus.

Hanke aloitettiin tammikuussa 2017, jolloin hankkeen toteutuspaikaksi valikoitui Puistolan palvelutalo. Hankkeen avulla haluttiin mahdollistaa kulttuuripalvelujen saavutettavuutta myös heille, jotka syystä tai toisesta eivät voi liikkua ja jotka tästä syystä eivät halustaan huolimatta pysty osallistumaan taiteen ja kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen.

Suunnittelujakson jälkeen käsikirjoittaja-ohjaaja Tuomo Rämö, tanssija-koreografi Riku Immonen ja näyttelijä-muusikko Anni Tani työskentelivät Puistolan palvelutalossa toukokuun 2017 ajan. Projektissa osallistuttiin asukkaiden arkeen, haastateltiin heitä ja tehtiin pienoisesityksiä asukkaiden omista tarinoista. Lopuksi tarinoista esitettiin koontiesitys kaikille asukkaille.

Asukkaiden haastattelut olivat vapaamuotoisia ja vapaaehtoisia. Osallistuja sai johdattaa keskustelua haluamiinsa aiheisiin. Usein materiaaleissa toistuivat avainkokemukset, muistot sekä toiveet (niiden toteutuminen tai toteutumatta jääminen). Tarinoista valmistettiin pienoisesityksiä, jotka esitettiin kertojan valitsemassa paikassa kuten hänen huoneessaan, oleskelutilassa tai ulkona.

Esitykset koostuivat tekstistä, laulusta ja tanssista tai edellä mainittujen yhdistelmästä, riippuen kertojan tarinasta ja toki myös kiinnostuksen kohteista.

Yksilöesityksissä vallitsi intiimi ja lämmin tunnelma. Räätälöityjä yhden katsojan esityksiä tehtiin 20. Tämän jälkeen koottiin, kertojien luvalla, tunnin mittainen kokonaisuus, joka esitettiin Puistolan palvelutalon ruokailutilassa, missä katsojia oli noin kahdeksankymmentä.

Henkilökohtaiset esitykset ja yleisöesitys saivat lämpimän vastaanoton. Taiteilijoiden läsnäoloa kiitettiin piristäväksi ja aktivoivaksi. Erityisesti kiitettiin hankkeen kestoa, joka noin kuukauden mitassaan ja lähes päivittäisine käynteineen teki taiteilijoita tutuksi myös palvelutalon arjessa ja ”kahvipöydissä”.

Erityisen paljon kiitosta sai ihmisten kuunteleminen. Taiteilijat osoittivat -haastattelujenkin vuoksi – kiinnostusta asukkaiden elämän osiin, mihin hoitohenkilökunnalla ei ole työajan puitteissa mahdollisuutta. Tilaisuus oman elämän läpikäymiseen ja sen näkemiseen ”näyttämöllä” oli monelle tunteikas kokemus.

Hankkeen tavoitteena oli tuoda teatteri sinne, missä ihmiset eivät teatteriin pääse ja tehdä näkyväksi ihmisten omia tarinoita, antaa arvoa yksittäisen ihmisen kokemukselle ja tehdä näin näkyväksi elämän mittaisia asioita. Hankkeen voidaan siis katsoa onnistuneen monella mittarilla.

Tuomo Rämö ja Riku Immonen olivat aikaisemmin toteuttaneet keväällä ja kesällä 2016 vastaavanlaisen Kodeista kuuluville -hankkeen Helsingin itäisen kotihoidon asiakkaille, josta saatiin paljon positiivista ja innostunutta palautta sekä osallistujilta että hoitajilta

Huoneteatteri – teatteri huoneessa -palvelutaloprojektissa päästiin kehittämään konseptia ja korjaamaan aiemmin esiin tulleita haasteita. Tällaisia oli mm. useamman henkilön saatavuus (koska matkoihin ei mennyt niin paljon aikaa asukkaiden ollessa samassa palvelutalossa sen sijaan, että kotihoidon asukkaita oli ympäri kaupunkia) ja musiikin mukaan ottaminen, mikä aikaisemmassa hankkeessa tuli toiveena toistuvasti esille. Myös tanssi muuttui helpommin vastaanotettavaksi sen yhdistyessä elävään musiikkiin.

Haasteeksi hankkeessa muodostui joidenkin asukkaiden huono kunto. Vaikka Puotilan palvelutalon piiriin kuuluu ns. tuettuja asumisen muotoja, oli moni osallistuja kuitenkin tätä huonommassa kunnossa ja näin ollen kykenemätön osallistumaan hankkeeseen. Toisin sanoen hanke olisi varmasti voinut tavoittaa vielä enemmänkin ihmisiä, jos palvelutalon asukkaiden kuntoa olisi osattu arvioida paremmin etukäteen. Toisaalta moni osallistujista ei enää liiku oman huoneen ulkopuolelle ja näin ainoa keino saavuttaa heidät on mennä heidän luokseen.

Toteuttajan näkökulmasta hanke oli hyvin onnistunut ja sen myötä saatujen kokemusten perusteella vastaavaa toimintaa on mahdollista soveltaa myös muille kohderyhmille. Hankkeella edistettiin taiteen ja sen hyvinvointivaikutusten saavuttavuutta sekä henkisellä, ammattiin sidoksissa olevalla että alueellisellakin tasolla.

Kodeista kuuluville 2016

Jurkka vei kulttuuria kotihoidon asiakkaille vuonna 2016. ”Kodeista kuuluville” – yleisötyöprojektin taiteilijat, Tuomo Rämö ja Riku Immonen, tekivät teatteria Helsingin kaupungin itäisen kotihoitoyksikön asiakkaille heidän omista tarinoistaan. Hankkeen rahoitti Taiteen edistämiskeskus.

Ohjaaja Tuomo Rämö ja koreografi Riku Immonen tutustuivat projektiin ilmoittautuneisiin kotihoidon asiakkaisiin tapaamalla heitä heidän omissa kodeissaan.

Jokaiseen kohtaamiseen käytettiin aikaa ja kiireettömän yhdessäolon tunnelmassa osallistujien oli helppo heittäytyä tilanteeseen, syventyä muistoihinsa sekä kertoa elämästään merkittäviä asioita. Useissa kertomuksissa palattiin lapsuuteen, työuraan, perheeseen ja muihin omiin tärkeisiin muistoihin.

Tärkeää taiteilijoille oli ainoastaan olla paikalla, läsnä, kuulemassa ja kuuntelemassa, nappaamassa talteen kaikki oleellinen siitä, mitä heille kerrottiin. Tapaamisen jälkeen Rämö ja Immonen valmistivat kunkin keskustelun pohjalta räätälöidyn esityksen, jonka projektiin osallistuvat ikäihmiset saivat nähdä seuraavalla tapaamiskerralla kotonaan.

Räätälöidyt pienoisesitykset saattoivat olla melkein mitä vain tekstin lukemisesta salapoliisinäytelmään tai tanssiin. Rämön mukaan tärkeintä oli aistia, mitä osallistuja esitykseltä haluaa. ”Esityksen muoto vaihteli sen mukaan, kenelle sen teimme”, Rämö sanoo.

Henkilökohtaisiin tarinoihin perustuvien esitysten tekeminen vaati tekijöiltään hienotunteisuutta ja herkkyyttä lukea tilannetta. Ohjaajana työskentelevälle Rämölle se antaa samalla mahdollisuuden nähdä erilaisia todellisuuksia.

Toisenlaisia todellisuuksia

”Teatteria tehdessä maailma supistuu helposti, kun on tekemisissä samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Tällaiset projektit avaavat ikkunoita toisenlaisiin todellisuuksiin”, Rämö sanoo.

”Projekti antoi myös työntekijöille mahdollisuuden nähdä työnsä uudessa valossa”, kertoo Teatteri Jurkan yleisötyökoordinaattori, projektin valokuvannut Sanjaana Gavalas.

Hanke keräsi kiittävää palautetta niin kotihoidon hoitajilta ja ohjaajilta sekä osallistujiltakin, ja tämän tyyppistä toimintaa toivottiin lisää.

Tuomo Rämö on toiminut Jurkan yleisötyötaiteilijana maaliskuusta 2016 lähtien. Hän vetää muun muassa Jurkan suosittuja käsikirjoituskursseja sekä käy vierailemassa kouluissa. Rämö on ammatiltaan teatteriohjaaja, mutta hän on ollut mukana tekemässä myös sosiaalisektorin puolelle nojaavia projekteja. Hän onkin tehnyt teatteria muun muassa saattohoitopotilaille, ja yhdessä Immosen kanssa he ovat toteuttaneet projekteja turvapaikanhakijoille ja nuorille.

Lastenkulttuurin valtionpalkittu tanssija, koreografi Riku Immonen opiskelee tällä hetkellä Diakoniaopistolla lähihoitajaksi. Immonen uskoo saavansa opintojensa avulla syvempää osaamista sosiaali- sekä taidesektoreiden yhteisprojekteihin.