fbpx

Huoneteatteri Jurkan Kannatusyhdistys r.y.

Teatteri Jurkan toimintaa ylläpitää Huoneteatteri Jurkan Kannatusyhdistys r.y.

Johtokunta:

Kannatusyhdistyksen johtokuntaan kuuluvat Maija Palonheimo (pj), Ville Sandqvist, Eveliina Heinäluoma ja Karri Kaitue.

Yhdistyksen säännöt:

1§ Yhdistyksen nimi on Huoneteatteri Jurkan Kannatusyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on teatteritaiteen ylläpitäminen sekä edistäminen Helsingin kaupungissa ja muualla Suomessa. Tähän päämäärään yhdistys pyrkii ylläpitämällä Huoneteatteri Jurkka -nimistä teatteria, järjestämällä teatteriesityksiä, kannustamalla sekä tukemalla näyttelijöitä ja muita näyttämötaiteilijoita heidän teatteritaiteeseen liittyvissä pyrkimyksissään. Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää yleisölle ravintolapalveluita teatteriesitysten yhteyteen.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi kantaa jäseniltään jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous sekä vastaanottaa avustuksia, apurahoja, lahjoituksia, stipendejä, esityspalkkioita ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi panna toimeen asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, joukkorahoituskampanjoita ja taiteenalansa tilaisuuksia, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen mahdollinen ylijäämä sekä mahdollisten rahastojen tuotto käytetään yhdistyksen johtokunnan päätösten mukaisesti joko aiempien tappioiden peittämiseen, tulevan toiminnan rahoittamiseen tai osittain tai kokonaan investointeihin. Rahastointia voi johtokunnan päätöksen mukaisesti käyttää myös pidempiaikaiseen näyttämösuunnitteluun.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä se muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3§ Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt teatteritaidetta harrastava henkilö sekä myös siitä kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen johtokunta ratkaisee jäsenyyshakemukset.

Yhdistykseen kuuluu sekä varsinaisia jäseniä että kannattajajäseniä.

Varsinaisena jäsenenä yhdistykseen voi kuulua Suomessa työskentelevä, yhdistyksen johtokunnan kokouksessaan hyväksymä henkilö, joka on kiinnostunut osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia vain varsinaiset jäsenet.

Kannattajajäsenenä yhdistykseen voi kuulua henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut ja halukas tukemaan yhdistyksen päämäärien toteuttamista, ja jonka yhdistyksen johtokunta kannattajajäseneksi kokouksensa pöytäkirjamerkinnällä hyväksyy.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän rikkoo sen sääntöjä ja päätöksiä, tai jos hän yhdistyksessä tai sen ulkopuolella toiminnallaan vaikeuttaa tai vahingoittaa sen toimintaa. Erottamisesta päättää yhdistyksen johtokunta.

4§ Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

5§ Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kolme varsinaista jäsentä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan erikseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen johtokunnan jäsenet valitaan vuosikokouksessa samoin kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että niinä vuosina, jolloin valitaan puheenjohtaja, valitaan yksi jäsen ja muina vuosina kaksi jäsentä. Joka toinen vuosi joutuu erovuoroon kaksi jäsentä ja joka toinen vuosi yksi jäsen, ensimmäisenä vuonna valitaan kaksi erovuoroista arvalla, sittemmin vuorojärjestyksessä. Erovuoroon joutuneet johtokunnan jäsenet voidaan valita uudelleen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, nimittää yhdistykselle taloudenhoitajan kalenterivuodeksi kerrallaan sekä ottaa muut tarvittavat virkailijat.

6§ Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi jäsentä sitä haluaa. Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Päätöksen syntyminen edellyttää tällöin yksimielisyyttä. Muutoin päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

7§ Yhdistyksn nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai yhdistyksen taloudenhoitaja, kukin yksin. Johtokunta voi määrätä johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kirjoittamaan nimen yksin.

8§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

9§ Yhdistyksen jäsenet kutsutaan koolle viikkoa ennen kokousta lähettämällä jäsenille kirjallinen kutsu.

10§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Yhdistyksen kokouksesta poissaoleva varsinainen jäsen voi valtakirjalla valtuuttaa jonkun toisen yhdistyksen varsinaisen jäsenen edustajakseen. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänestys on vaadittaessa toimitettava umpilipuin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee päätöksen umpilipuin äänestettäessä tai vaaleissa arpa, avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksujen suuruudet varsinaisille ja kannattajajäsenille erikseen
8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen tai kannattajajäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat Suomen Näyttelijäliitolle teatteritaidetta edistäviin tarkoituksiin.

12§ Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevan Yhdistyslain säädöksiä.